Publicaties tot 2000

1978
1.                   Baart, Andries; Hang naar heelheid, (doct. scriptie UvA en KUN) Amsterdam 1978, 512p.; Rs
2.                   Baart, Andries; De stem van de kerk in het welzijnswerk (brochure en handleiding), Katholiek Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening in Gelderland, Arnhem 1978; Bi
1979
3.                   Baart, Andries; “Wat kun je nu doen aan de problematiek van werkloos-zijn?”, in: Werkboek Werkloosheid, DISK, Amsterdam 1979, blz. 58-74; Ap
1980
4.                   Baart, Andries; W.S. Beernink, Verslag van de cursus “Besturen en levensbeschouwing”, Katholiek Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening in Gelderland, Arnhem juli 1980; Rp
1983
5.                   Baart, Andries; “Verweer tegen de onwezenlijkheid; een verkenning van het denken van Arjo Nijk (1926-1982)”, Tijdschrift voor Agologie 12(1983)2, blz. 64-92; As
6.                   Baart, Andries; Kerken werken aan de vrede, Katholiek Centrum voor Maatschappelijk Activeringswerk, Arnhem januari 1983 (2e druk februari 1984); Rp
1984
7.                   A.J. Nijk, Handelen en verbeteren. Wijsgerig-andragologische voorstudiën, (samengesteld, ingeleid en van een nawoord voorzien door A.J. Baart) Amsterdam/Meppel 1984; BE
8.                   Baart, Andries; “Nawoord”, in: A.J. Nijk, Handelen en verbeteren. Wijsgerig-andragologische voorstudiën, (samengesteld, ingeleid en van een nawoord voorzien door A.J. Baart) Amsterdam/Meppel 1984, blz. 121-173; BCs
9.                   Baart, Andries; H. de Winder, De bedreigde vrede, (een docenten- en een cursistenboek) Katholiek Centrum voor Maatschappelijk Activeringswerk in Gelderland, Arnhem 1984; Bi
1985
10.               Baart, Andries; J.W. Breunese, Het voeren van een verkennend gesprek, (docenten- en cursistenboek) Hilversum: Gooi en Sticht 1985; Bi
11.               Baart, Andries; J.G.M. Bakkers, H.D. de Loor, Maatschappelijke activering en opbouw van de kerk. Zes praktijkvoorbeelden, Hilversum: Gooi en Sticht 1985; Bp
12.               Baart, Andries; J.G.M. Bakkers, Handreiking aan parochieraden, kerkbesturen, parochievergaderingen, parochiebesturen, Hilversum: Gooi en Sticht 1985; Bp
13.               Baart, Andries; Worden de goed opgeleide vrijwilligers in het pastoraat een soort professionals?, Hilversum: Gooi en Sticht 1985; Bp
1986
14.               Baart, Andries; Verhalen. De dialoog als grondmodel van het maatschappelijk activeringswerk, Hilversum: Gooi en Sticht 1986 (tevens verschenen als dissertatie in de wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam); Bs
15.               Baart, Andries; “Wie het weet, moet zwijgen. Kerk- en samenlevingswerk op de grondslag van het luisteren”, Lijnen 3(1986)2, blz. 34-40; Ap
16.               Baart, Andries; (red.), Geestigheden, Diocesaan Pastoraal Centrum Utrecht, Zeist 1986; BE
17.               Baart, Andries; “Schisma, conflict en discipline. Tot begrip van cursussen voor vrijwilligers in een conflictueuze kerk”, LKT-Bulletin, 10/86, blz. 3-38; Ap
18.               Baart, Andries; Hub Crijns, Pim Lacor, Gerard Swüste, Frans Vosman, Jan Zuidgeest, Om U te dienen. Multimediale cursus Kerk & Samenleving, dl. 1 “Handleiding voor de cursusleider”, dl. 2 “Cursistenboek”, KKE/KRO Zeist 1986; Bi
1987
19.               Baart, Andries; “Paradogma”, Markant 1987/1, blz. 2-13; Ap
20.               Baart, Andries; Zoekprocessen, Den Bosch 1987 (reeks “Kiezels & Keien”, no. 1); Bp
21.               Baart, Andries; “De mens de mens een (rot) zorg”, Markant 1987/3 blz. 9-21; Ap
22.               Baart, Andries; “Geloven en leven”, Markant 1987/3, blz. 28-32; Ap
23.               Baart, Andries; “Professionaliteit en erkenning”, Kontaktblad Landelijk Beraad 7 VPW’s 2(1987)2, blz. 15-19; Ap
24.               Baart, Andries; “Onderzoek en activering: een literatuuroverzicht”, Markant 1987/5, blz. 22-41; Ap
1988
25.               Baart, Andries; “Het gebruik van de begeleidingsgroep in het maatschappelijk activeringswerk”, Markant 1988/2. blz. 4-11; Ap
26.               Baart, Andries; In goeden doen. Handboek Maatschappelijk Activeringswerk, KLVMA 1988 (1e versie; intern manuscript); Rs
27.               Baart, Andries; Het exploratieve interview. Cursusmateriaal, KTUA Amsterdam 1988 (56 blz. in typoscript); Rp
28.               Baart, Andries; “Het trouwe gesprek over doelen”, Tijdschrift voor Agologie 17(1988)4, blz. 221-232; As
29.               Baart, Andries; Werkgroep Uitplaatsing Vietnamezen Leeuwarden. Beschrijving en analyse, Den Bosch 1988 (reeks “KLVMA-Praktijk” no. 1); Rp
30.               Baart, Andries; Polaire ontmoetingen, Den Bosch 1988 (reeks “Kiezels & Keien” no. 4); Bp
31.               Baart, Andries; “Profetisch professionalisme”, in: Ton van den Boom, Profeet en praktijk, Den Bosch 1988, blz. 70-103 (ook in de reeks Kiezels & Keien, no. 5); BCp
32.               Baart, Andries; “Opzet en verantwoording van de casestudies”, Markant 1988/3 blz. 8-15; Ap
33.               Baart, Andries; Observatie en oriëntatie, Amsterdam/Den Bosch 1988 (ook in de reeks “Kiezels & Keien”, no. 6, band 1 en 2); Bp
34.               Baart, Andries; Onderzoeksplan Kerkopbouw in de plaatselijke geloofsgemeenschap, 1988- 1993, (KTUA/KTUU) Amsterdam/Utrecht 1988; Rs
35.               Baart, Andries; “Onderzoek als activering”, in: Verslagboek Studiedag Baart-Niessen, Den Bosch 1988; Rp
1989
36.               Baart, Andries; “Vele motieven, één project. Een model tot begrip van motiveringsproblemen in taakgerichte groepen”, in: Verslagboek Studiedag Buurten, Den Bosch 1989, blz. 11-28; Ap
37.               Baart, Andries; Initiatiefgroep Buitenlanders Noord-Holland. Beschrijving en analyse, Den Bosch 1989 (reeks “KLVMA-Praktijk” no. 2 /59 blz.); Rp
38.               Baart, Andries; “Kerkvrouwen en bijstandsvrouwen in Zaltbommel”, Markant 1989/1, blz. 6-11; Ap
39.               Baart, Andries; Anders dan andere. Een formele omschrijving van maatschappelijk activeringswerk, Den Bosch 1989 (reeks “Kiezels & Keien” no. 7/ 54 blz.); Bp
40.               Baart, Andries; “De letter, de geest en het handwerk. Over enige recente publicaties op het terrein van kerk en samenleving”, Markant 1989/2, blz. 7-21; Ap
1990
41.               Baart, Andries; “Om de kwaliteit van moreel beraad”, in: A.J. Baart e.a., Werkschrift Moreel Beraad in Kerken. Een nadere begripsbepaling, Multidisciplinair Centrum voor Kerk en Samenleving, Voorburg/Driebergen 1990, blz. 31-76; Ap
42.               Baart, Andries; Een vrij weerloze affaire. Over communicatief handelen en Disk-werk, Disk, Amsterdam 1990, 31 pg.; Rp
43.               Baart, Andries; “Een uitgelezen rapport over het maatschappelijk activeringswerk”, Markant 1990/1, blz. 4-12; Ap
44.               Baart, Andries; Achtergrondinformatie bij het onderzoeksvoorstel “Participatiebevordering Oud Katholieke Kerk“, (interne nota) Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam 1990, blz. 18-70 (of: 2e deel blz. 1-52); Rs
45.               Baart, Andries; “Zicht op kwaliteit”, Markant 1990/2, blz. 5-11; Ap
46.               Baart, Andries; Het exploratieve interview. Cursusmateriaal, KTUA Amsterdam 1990 (2e sterk verbeterde en uitgebreide versie van Baart 1988c: 107 blz. plus een geluidsband); Rs
47.               Baart, Andries; “Altijd graag een balletje getrapt”, Markant, 1990/3, blz. 18-23; Ap
48.               Baart, Andries; “Om de integriteit van de actor”, in: Andra nu … en dan?, A.I.-reeks no. 10, Andragogisch Instituut Groningen, Groningen 1990, blz. 22-35; (later ook Tijdschrift voor Agologie 20(1991)1, blz. 57-70) As
49.               Baart, Andries; Theorievorming in en concrete uitvoering van een multiple casestudy naar contractering in kerkelijk opbouwwerk en maatschappelijk activeringswerk, Amsterdam 1989h (tweede sterk verbeterde en uitgebreide versie van Baart 1989h; voorlopig intern paper ca. 70 blz.); Rs
1991
50.               Baart, Andries; Effectonderzoek. Verslag van de ontwikkelingsfase, Den Bosch 1991 (serie KLVMA-bericht, no. 1), 32 blz.; Rp
51.               Baart, Andries; “Onderzoek naar de effecten van het ma-werk”, Markant 1991/1, blz. 3-6; Ap
52.               Baart, Andries; “Om de integriteit van de actor”, Tijdschrift voor Agologie 20(1991)1, blz. 57-70 (artikel is een bekorte versie van Baart 1990i); As
53.               Baart, Andries; “Triest en beschamend, utopie en hoop”, Markant 1991/2, blz. 21-28; ook in: WKO-Nieuwsbrief, no. 16 (mei 1991), blz. 15-19; Ap
54.               Baart, Andries; “Betrokkenheid als sociaalpedagogische opdracht”, (voordracht) Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds, april 1991, 14 blz.; Rp
55.               Baart, Andries; “Azijn of stroop: de kunst van vliegen vangen”, in: H.P.J. Timmermans (red.), Milieu in het vizier. De verarming van het milieu als nieuwe sociale kwestie, Den Bosch (serie KLVMA-brochure No. 10), blz. 39-51; Ap
56.               Baart, Andries; “De armoe van maatschappelijke participatie”, Tijdschrift voor de Sociale Sector 45(1991)8/9, blz. 2-8; Ap
57.               Baart, Andries; “De preciezen en de rekkelijken. Wat de andragoloog mag en wat werkt”, Tijdschrift voor Agologie 20(1991)4, blz. 317- 330; As
1992
58.               Baart, Andries; P. van Hoof en F.J.M. Vosman (red.), Onderstromen en tegenliggers. Wijsgerige reflecties bij het nieuws, Hilversum 1992 Bp
59.               Baart, Andries; J., “Denkbeelden”, in: A.J. Baart, P. van Hoof en F.J.M. Vosman (red.), Onderstromen en tegenliggers. Wijsgerige reflecties bij het nieuws, Hilversum 1992, blz. 9- 30; BCp
60.               Baart, Andries; Jan Zuidgeest, “Woonwagenjongeren via een zeventrapsraket in een baan…”, Sociale Interventie 1(1992)1, 27-34; Ap
61.               Baart, Andries; “Schrijfbenodigheden en lettertypen gezocht”, Markant 1992/1, blz. 32-36; in gewijzigde vorm ook in: WKO-Nieuwsbrief, no. 18 (feb. 1992), blz. 16-18; Ap
62.               Baart, Andries; “Meedenken over kerkelijke presentie in een oude stadswijk”, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 92(1992)1, blz. 2-29 (met een reactie van K.A. Schippers, “Onderzoek als appel op het geweten van de samenleving. Reactie op de kritiek van Baart op het onderzoek >>Kerkelijke presentie in een oude stadswijk<<“, idem, blz. 30-46); As
63.               Baart, Andries; “Deugdzaamheid en moreel localisme”, Markant 1992/2, blz. 7-17; Ap
64.               Baart, Andries; “Wie dan leeft, die dan zorgt. Een boeken-essay”, Sociale Interventie 1(1992)2, blz. 113-120; Ap
65.               Baart, Andries; (red.), De waarde van activering en de activering van waarden, Den Bosch/Utrecht 1992, 47 blz.; Bp
66.               Baart, Andries; “Ongrijpbare prestaties zijn toch meetbaar. Effectonderzoek in het maatschappelijk activeringswerk”, Tijdschrift voor de Sociale Sector, 1992/7-8, blz. 24-30 (14 kolommen); Ap
67.               Baart, Andries; “De binnenkant van het handelen”, (voordracht op 29-10-1992), Verslagboek Educatie en Voorlichtingskunde: twee vreemde vrienden, Sectie Educatie van de Landelijke Raad van Kerken, Driebergen 1993, blz. 14-30; zaaldiscussie blz. 34-46; ook in Markant 1993/1, blz. 23-48; Ap
1993
68.               Baart, Andries; Het arrangement van de tragiek, (oratie 14-1-1993 aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht) Utrecht/’s- Hertogenbosch 1993, 54 blz.; Bs
69.               Baart, Andries; “Doen, doener, doenlijkst; hoe worden vrijwilligers in de kerk betrokken bij maatschappelijke vraagstukken?”, voordracht voor Conferentie van de Nederlandse Raad van Kerken en de Vakbonden op 30 maart en 1 april 1993 te Beekbergen; ook in het verslagboek Maatschappelijke betrokkenheid, FNV, Amsterdam 1993; Rp
70.               Baart, Andries; R.G.I. Weverbergh, Lokale kerkopbouw in de hoogmoderne samenleving: een onderzoeksprogramma, KTU te Utrecht 1993, 70 blz.; Rs
71.               Baart, Andries; M.J. van Bolhuis, Vrouwen- vak, KLVMA Den Bosch 1993 (50 p.: herziene en aangevulde versie van Baart 1992k); Rp
72.               Baart, Andries; “Het veld van eer. Enkele recente casestudy’s”, Markant 1993/2, blz. 51-70; Ap
73.               Baart, Andries; “Kwalitatief onderzoek onderzocht: recente ontwikkelingen”, Sociale Interventie 2(1993)2, blz. 58-64 As
74.               Baart, Andries; “Van het houtje maar niet van lotje. Reactie op Gerrit Huizer >Kwalitatief onderzoek: kunnen westerse deskundigen iets leren in/van de Derde Wereld?<“, Sociale Interventie 2(1993)3, blz. 118-120; Ap
75.               Baart, Andries; “Een woestijn van spiritualiteit. Over de spiritualiteit van de exposure”, Markant 1993/4, blz. 67-77; Ap
1994
76.               Baart, Andries; Bernard Höfte (red.), Betrokken hemel, betrokken aarde. Naar een praktische theologie van lokale kerkopbouw, Baarn 1994; BE
77.               Baart, Andries; “Moeten en kunnen. Over kennisverwerving en kerkelijk opbouwwerk”, in: Andries Baart, Bernard Höfte (red.), Betrokken hemel, betrokken aarde. Naar een praktische theologie van lokale kerkopbouw, Baarn 1994, blz. 207-249; BCs
78.               Baart, Andries; “Het wankele gezag van de nieuwe pastorale leiders”, in: Andries Baart, Bernard Höfte (red.), Betrokken hemel, betrokken aarde. Naar een praktische theologie van lokale kerkopbouw, Baarn 1994, blz. 51-75; ook in enigszins gewijzigde vorm als: “The unstable authority of the pastoral leaders”, in: J.B.M. Wissink (ed.), (Dis)continuity and (de)construction. Reflections on the meaning of the past in crisis situations, Kampen 1995, blz. 172-198; BCs
79.               Baart, Andries; (red.); H. Kunneman, Chr. Boon, Methodiekontwikkeling en levensbeschouwing, Utrecht 1994; BE
80.               Baart, Andries; “Methodiekontwikkeling en levensbeschouwing. Inleiding”, in: A.J. Baart, H. Kunneman, Chr. Boon, Methodiekontwikkeling en levensbeschouwing, Utrecht 1994, blz. 7-14; BCp
81.               Baart, Andries; “Het span voor de bokkewagen: levens- en wereldbeschouwing en methodiekontwikkeling”, in: A.J. Baart, H. Kunneman, Chr. Boon, Methodiekontwikkeling en Levensbeschouwing, Utrecht 1994, blz. 27-58; BCp
82.               Baart, Andries; M. van Koningsveld, Sociale Vernieuwing & Katholieken (2), KLVMA: Den Bosch 1994; Rp
83.               Baart, Andries; “Vragen naar zin” en “De vergeten gelovige”: twee boekbesprekingen in Sociale Interventie 1994/2, blz. 82-83 resp. 88- 90; Aa
84.               Baart, Andries; “Prof. dr Henri W.A. Hilhorst (1946-1994)”, Facta 2(1994)5, blz. 8-9; in ingekorte versie ook in Malo 1994/2; Aa
85.               Baart, Andries; “De troost van een potscherf”, in: Paul van Tongeren (red.), Het lot in eigen hand?, Baarn 1994, blz. 67-86; BCs
86.               Baart, Andries; “De bekering tot verlangen”, in: “De theologie van kerkopbouw, verslag van de >>Jubileumconferentie 10 jaar Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk<<“, Special WKOnieuwsbrief oktober 1994, blz. 7-10; Ap
87.               Baart, Andries; “Waarin kleintjes groot kunnen zijn. Over de kleine verhalen uit Rotterdam”, in: Aanstekelijke verhalen. Ervaringsverhalen van mensen over recht en onrecht, Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Rotterdam, Rotterdam 1994, blz. 69-80 (1-12/ Nabeschouwing) ISBN 90 800450 39/ ook in Markant 1994/4; Ap
88.               Baart, Andries; Plaats en toekomst van de vakgroep Sociale Wetenschappen en Godsdienstwetenschap aan de KTU te Utrecht (deel 1, februari 1994), Overzicht van de sociaalwetenschappelijke vakken, gegeven aan de theologische faculteiten en universiteiten in Nederland, (deel 2, met G. Hooghordel, april 1994) Eindrapport van de interim manager van de vakgroep Sociale Wetenschappen en Godsdienstwetenschap van de KTU (deel 3, juli 1994), alle verschenen als interne rapporten van de KTU, Utrecht 1994; Rp
1995
89.               Baart, Andries; “Geneigd tot weinig kwaads, niet in staat tot enig goed: over de zogenaamde onbekwaamheid van de pastor”, in: Erik Borgman, Bert van Dijk, Theo Salemink (red.), Katholieken in de moderne tijd. Een onderzoek door de Acht Mei Beweging, Zoetermeer 1995, blz. 129-151; Ap
90.               Baart, Andries; “Doof door amputatie. Over kerk-en-buurtwerk in relatie tot parochies en gemeenten”, Markant 1995/1, blz. 96-118; Ap
91.               Baart, Andries; (red.), Kerken en sociale interventie. Een introductie, Amsterdam/ Meppel 1995 (tevens een special van het tijdschrift Sociale Interventie, 1995/4), met daarin “Woord vooraf”, blz. 7-10); BE
92.               Baart, Andries; “De leer en het leven. Levensbeschouwelijke organisaties en sociale vernieuwing”, in: Andries Baart (red.), Kerken en sociale interventie. Een introductie, Amsterdam/ Meppel 1995, blz. 109-132; BCs
93.               Baart, Andries; Willem Zijlmans, “Leefwereldonderzoek en het pastoraat onder kansarme bewoners in stedelijke gebieden” in: Andries Baart (red.), Kerken en sociale interventie. Een introductie, Amsterdam/ Meppel 1995, blz. 167-180; BCs
94.               Baart, Andries; Willem Zijlmans, “Analyse met behulp van concepten en inzichten ontleend aan leefwereldstudies”, in: Andries Baart (red.), Kerken en sociale interventie. Een introductie, Amsterdam/Meppel 1995, blz. 181-199; BCs
95.               Baart, Andries; “Sociale interventie vanwege de kerken en levensbeschouwelijke organisaties. Een nabeschouwing”, in: Andries Baart (red.), Kerken en sociale interventie. Een introductie, Amsterdam/Meppel 1995, blz. 218-232; BCs
96.               Baart, Andries; “De kunst van maatschappelijk activeren”, in: Markant 1995/3, blz. 45-56; Ap
1996
97.               Baart, Andries; “De supervisorische reflecties tijdens de exposure”, in: De kunst van het reflecteren, LVSB, Den Haag 1996, blz. 5-28 (herziene versie van het gelijknamige artikel dat eerder verscheen in Markant 1995/4); Ap
98.               Baart, Andries; (red.), Normatieve professionaliteit. Grondslagen, wenselijkheid en praktijk, themanummer van Sociale Interventie 5(1996)3; BE
99.               Baart, Andries; “Wat heet professioneel? Naar een sterke opvatting van professionaliteit”, Sociale Interventie, 5(1996)3, blz. 113- 123; As
100.           Baart, Andries; “Op zoek naar pastorale bekwaamheid”, Praktische Humanistiek 6(1996)3, blz. 4-15; Ap
101.           Baart, Andries; (red.), Het troostrijk. Cultuur tussen maakbaarheid en eindigheid, Baarn 1996; BE
102.           Baart, Andries; “Het mechaniek van de troost -een inleiding” in: A.J. Baart (red.), Het Troostrijk. Cultuur tussen maakbaarheid en eindigheid, Baarn 1996, blz. 7-17; BCs
103.           Baart, Andries; “De onvermijdelijke zelftroost van hulpverleners”, in: A.J. Baart (red.), Het troostrijk. Cultuur tussen maakbaarheid en eindigheid, Baarn 1996, blz. 100-116; BCs
104.           Baart, Andries; “Professionaliteit, kwaliteit van werken en het zelflerende vermogen van beroepskrachten”, Markant 1996/2, blz. 36-59; Ap
105.           Baart, Andries; “Armoede”, in Trouw, katern “Letter en Geest”, p. 1-2, 19 oktober 1996; Aa
106.           Baart, Andries; “Niet kletsen maar poetsen, en andere Rotterdamse eigenaardigheden. Over de verhouding van interventie en presentie”, in Verslagboek Symposium 4 oktober 1996, KCW Rotterdam 1996, blz. 15-33; ook in Markant 1996/3, blz. 35-55.; Ap
1997
107.           Baart, Andries; “Methodiek, de zorgbenadering en professionaliteit”, in: Marian Verkerk (red.), Denken over Zorg. Concepten en praktijken, Utrecht 1997, blz. 205-223; As
108.           Baart, Andries; “Natuurlijke neigingen in praktisch theologisch onderzoek”, in: Adri Smaling, Ellen Hijmans (red.), Kwalitatief onderzoek en levensbeschouwing, Amsterdam/Meppel 1997, blz. 66-99; As
109.           Baart, Andries; “Vóór de missionaris is God er al: aandachtspunten en programmatische schetsen voor missionaire durf”, Verslagboek Conferentie, Hervormd Evangelisatorisch Beraad, Driebergen 1997, blz. 1-17; Ap
110.           Baart, Andries; “Professionele presentie: schets van een weinig bekende benadering”, in Markant 1997/1, blz. 12-39; in hetzelfde nummer zijn tevens opgenomen de inleiding op deze bijdrage (blz. 10-11, door H. Hillenius-Van Draanen), twee kritische reacties (blz. 40-51, door M. Ernsting resp. H. Langeveld) en een verslag van de zaaldiscussie (blz. 52-60); nummer is tevens verslagboek van de conferentie “Presentie-interventie” dd 23 januari 1997 te Amersfoort; bijdrage van Baart kwam ook uit in: Else Griffioen, Bernadette Lengkeek en Anke Munnik (red.), We hebben wat samen. Samengebrachte woorden van Bob ter Haar en zijn kameraden, Rotterdam 1997, blz. 54-87; Ap
111.           Ende, Ton van den; Andries Baart, “In breder perspectief geplaatst”, Kontactblad Federatie VPW, 1997/1 (themanummer: nabeschouwing van de studiedagen professionalisering), blz. 10-12; later ook in: Geroepen tot een beroep. Verslag en nabeschouwing van drie studiedagen, VPW Utrecht 1997, blz. 29-36; Ap
112.           Baart, Andries; “Tussen strategische en inhoudelijke relevantie: opgaven voor modern maatschappelijk activeringswerk”, Markant 1997/3, blz. 73-96; Ap
113.           Baart, Andries; “De formelen en de substantiëlen. Hoe in geestelijk raadswerk en in het pastoraat inhouden worden aangeboden”, Praktische Humanistiek 7(1997)2 blz. 4-18; Ap
114.           Baart, Andries; Boekbesprekingen “Stake, The art of case study research” en “De Jonge, Ethiek voor maatschappelijk werkers”, Sociale Interventie 1997(6)3, blz. 175-178 (3-koloms); Aa
115.           Baart, Andries; “Vormen van ervaringen”, in: Herman Noordegraaf (red.), Gelovig spreken met een mond vol tanden, MCKS, Driebergen 1997, blz. 29-41; BCp
1998
116.           Baart, Andries; “Zorg geven aan armen: de opgave naderbij te komen”, in: L. Laeyendecker, P.P.G. Hodiamont, A.J. Baart en A.J.M. van den Hoogen, Sociale overbodigheid, Katholiek Studiecentrum voor Geestelijke Volksgezondheid, Nijmegen 1998, blz. 50-98; BCp
117.           Baart, Andries; “Aantrekkelijk werk. Over het motiveren van kerkelijke vrijwilligers”, in: A. Bernts (red.), Pal voor de kerk. Vrijwilligerswerk in katholieke parochies, KASKI, Den Haag/Nijmegen 1998, blz. 93-120; BCp
118.           Baart, Andries; “Missionair pastoraat in de parochie”, Kontaktblad Federatie VPW’s, 1998/3. blz. 10-12; Ap
119.           A.J. Baart, “Levensbeschouwelijke activering in de hoogmoderne samenleving; opgaven, problemen en kansen”, Sociale Interventie 7(1998)3, blz. 113-124; As
1999
120.           Baart, Andries; D. van Houten (red.), Normatieve professionaliteit in humanistisch raadswerk, pastoraat, maatschappelijk werk en kwalitatief onderzoek, themanummer van Praktische Humanistiek, 8(1999)3; BE
121.           Baart, Andries; Douwe van Houten, “Redactioneel: normatieve professionaliteit in raadswerk en pastoraat”, in: idem, Normatieve professionaliteit in humanistisch raadswerk, pastoraat, maatschappelijk werk en kwalitatief onderzoek, themanummer van Praktische Humanistiek, 8(1999)3, blz. 2-10; BCp
122.           Baart, Andries; “Normatief-reflectieve professionaliteit; oefeningen in betekenisontsluiting”, in: Andries Baart, Douwe van Houten, Normatieve professionaliteit in humanistisch raadswerk, pastoraat, maatschappelijk werk en kwalitatief onderzoek, themanummer van Praktische Humanistiek, 8(1999)3, blz. 94-113; BCs
123.           Baart, Andries; “De eigen waarde van betrokkenheid”, Markant 1999/1, blz. 33-66; Ap
124.           Baart, Andries; “De oogst van de dag”, in: Verslagboek Studiedag “Samen in de buurt / Op weg naar 2000, Amsterdam 1999, blz. 12-20; ook in Markant, 1999/2, blz. 44-49; Ap
125.           Baart, Andries; Met markt meer mens?, (interne publicatie) Bisschoppelijk Gedelegeerden voor het Onderwijs, Den Bosch 1999, 16 pg.; Rp
126.           Baart, Andries; “Onmisbare partners. Levensbeschouwelijke organisaties ontplooien tal van initiatieven op terrein van sociale vernieuwing”, Vitale Stad, 2(1999)7-8, augustus 1999, blz. 12-15; Ap
127.           Baart, Andries; “Verder dan het lege hart en de hoge borst”, Tijdschrift voor de Sociale Sector, 53(1999)10, oktober 1999, blz. 4-11; As